Tag: شرایط زندگی

زندگی در سوئد
اطلاعات عمومی کشور ها
الست گروپ

امنیت اجتماعی در سوئد چگونه است؟

سیستم امنیت اجتماعی در سوئد ترکیبی از بیمه خصوصی، عمومی و مشترک است. سیستم رفاهی عمومی به صورت یکسان شامل تمامی شهروندان می شود. برای

Read More »