Day: می 18, 2023

اختلاف ساعت ایران و ترکیه
ترکیه
الست گروپ

اختلاف ساعت ایران و ترکیه

با موضوع اختلاف ساعت ایران و ترکیه در خدمتشما هستیم. اختلاف ساعت ایران و ترکیه؛ 30 دقیقه ایران از ترکیه جلوتر است. ایران در منطقه

Read More »