توجه: کلاه برداران در کمین شما هستند.
الست گروپ در ایران، تنها یک شعبه دارد.

امنیت اجتماعی در سوئد چگونه است؟

زندگی در سوئد
فهرست مطالب

سیستم امنیت اجتماعی در سوئد ترکیبی از بیمه خصوصی، عمومی و مشترک است. سیستم رفاهی عمومی به صورت یکسان شامل تمامی شهروندان می شود. برای زندگی در سوئد شما باید از میزان پوشش امنیت اجتماعی با خبر باشید.

پوشش بیشتر برای هر بخش با قراردادهای بیشتر امکان پذیر است و بیمه های خصوصی هم برای افراد و گروه های مختلف قابل استفاده هستند.

هدف از دارا بودن امنیت اجتماعی برای زندگی در سوئد چیست؟

امنیت اجتماعی عمومی سوئد که از اوایل قرن برقرار شده و در سال های پس از جنگ توسعه یافت، تمامی شهروندان سوئدی را تحت پوشش قرار می دهد. این سیستم اجباری است و بر پایه اصل توزیع مجدد بنا شده است. همه در آن مشارکت دارند اما تنها افرادی مزایای آن را دریافت می کنند که دچار خسارت شده باشند. هدف آن امنیت اجتماعی در مراحل مختلف زندگی در سوئد است و سرمایه آن از طریق مشارکت افراد و مالیات تامین می شود.

مشارکت ها عموماً توسط کارکنان و مقدار کمی از آن توسط افراد معمولی تامین می شود.

خدمات بیمه AmTrust در سوئد
خدمات بیمه AmTrust در سوئد

سیستم بیمه اجتماعی افراد بیکار، خسارات کاری، بیماران، معلولین، مرخصی های زایمان مادران و پدران، هزینه کودکان و افراد سالمند را تحت پوشش قرار می دهد.

برای برخوردار شدن از بیمه اجتماعی برای زندگی در سوئد باید شهروند سوئد باشید و برای بیمه شغلی باید در این کشور پیشتر و یا در حال حاضر استخدام شده باشید. بیمه عمومی معمولاً به درآمد بستگی دارد به جز حقوق بیکاری که نرخ آن ثابت است.

برای حقوق بیکاری، بیمه اجتماعی عمومی در زمان عقد قرارداد توسط بیمه بخش یا شرکت ضمیمه می شود. بسیاری از اتحادیه های تجاری یک بورسیه بیمه بیکاری ارائه می کنند که توسط بودجه دولتی و هزینه عضویت تامین می شود. این حقوق به میزان درآمد بستگی دارد و به نسبت حقوق ثابتی که توسط دولت ارائه می شود، پوشش بیشتری دارند. اعضای اتحادیه ها معمولاً به صورت اتوماتیک بخشی از سرمایه بیمه بیکاری هستند.

برنامه های بیمه خصوصی در سوئد رایج هستند. می توان با آنها به صورت شخصی یا گروهی قرارداد بست.

چگونگی پرداخت مالیات در سوئد

مالیات در سوئد به نسبت زیاد است و در سه سطح به دولت سوئد پرداخت می شود: محلی، منطقه ای و مرکزی. با این حال پروسه آن کاملاً سر راست است، چرا که مالیات درآمد از منبع آن تعیین می شود. مالیات معمولاً حدود 30 درصد درآمد است و هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم است. مالیات ها توسط اداره مالیات سوئد جمع آوری می شوند. مالیات درآمد شامل مالیات دولتی و شهری می شود. اگر در سوئد کمتر از 6 ماه کار کنید، می توانید برای نوع خاصی مالیات درخواست دهید که نرخ آن 25 درصد است. اگر زمان بیشتری به کار خود ادامه دهید، باید تابع قوانین اصلی مالیات باشید.