توجه: کلاه برداران در کمین شما هستند.
الست گروپ در ایران، تنها یک شعبه دارد.

تحصیل در لیختن اشتاین ؛ مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا

تحصیل در لیختن اشتاین
فهرست مطالب

لیختن اشتاین کشوری کوچک در ناحیه مرکزی اروپاست که در اصل سومین کوچک اروپا محسوب می شود. همسایگان آن اتریش و سوئیس هستند. زبان مردم آن آلمانی، پایتخت آن فادوتس و واحد پول آن فرانک سوئیس می باشد. از نظر رفاهی می توان گفت که لیختن اشتاین یکی از بالاترین سطوح رفاهی را در جهان دارد. با اینکه این کشور جمعیتی حدود 40 هزار نفر دارد اما نرخ سواد در آن تقریبا 100 درصد است و شاید به همین دلیل در طی سالهای اخیر مورد توجه علاقه مندان به تحصیل در لیختن اشتاین قرار گرفته است.

مزیت های تحصیل در لیختن اشتاین

این کشور جزو حوزه ی شنگن محسوب می شود اما از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی باشد. کسانی که مشغول تحصیل در لیختن اشتاین باشند می توانند به راحتی به کشورهای حوزه شنگن رفت و آمد کنند و همچنین از طبیعت زیبای این کشور کوچک لذت ببرند. همچنین کسانی که علاقه به تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا داشته باشند می توانند با داشتن مدارک مورد نظر به راحتی به این کشور مهاجرت کنند.

هزینه ی زندگی و تحصیل در لیختن اشتاین نسبت به سایر کشورها قابل قبول است و اجازه ی کار دانشجویی به دانشجویان این فرصت را می دهد که از هزینه های خود بکاهند. اما بر خلاف هزینه ی پایین تحصیل، دانشگاه های این کشور از سطح علمی بالایی برخوردارند و دارای رتبه های ﻣﻤﺘﺎز وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانی می باشند.

مزیت دیگر این دانشگاهها عدم نیاز به آزمون ورودی است. شما برای ورود به هر مقطع تحصیلی نیازی به آزمون ورودی ندارید و حداقل معدل برای ورود به دانشگاه معدل 14 می باشد.

اطلاعات کلی در مورد تحصیل در مقاطع گوناگون

به طور کلی تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به زبان آلمانی و یا انگلیسی می باشد که بسته به نوع دانشگاه متفاوت است. متاسفانه هیچ یک از مقاطع شامل بورسیه نمی شود اما دانشجویان با کار قانونی می توانند برخی هزینه های خود را جبران کنند. آنها مجاز هستند در خوابگاه، کتابخانه و رستوران دانشگاه و یا در شرکت های خصوصی مشغول به کار شوند. همچنین دانشجویان بعد از اتمام تحصیل می توانند برای اقامت دائم خود اقدام نمایند.

زمان شروع تحصیل در لیختن اشتاین دو دوره مختلف است. ﺷﺮوع ﺗﺮم اول )زﻣﺴﺘﺎن( اﺑﺘﺪای ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ و ﺷﺮوع ﺗﺮم دوم (تابستان) ابتدای ماه مارس و پایان آن اواخر ژوئن می باشد.

هزینه های تحصیل در تمامی مقاطع

هزینه ی تحصیل در لیختن اشتاین سالیانه مبلغ حدودی 2500 فرانک می باشد که بخشی از آن معادل 1250 فرانک باید اول هر ترم واریز شود.

هزینه زندگی در این کشور به طور میانگین ماهی 400 تا 700 فرانک می باشد و اگر بتوانید به جای خانه در خوابگاه اقامت کنید، مبلغی از هزینه مسکن تان کم می شود. هزینه ی خوابگاه به طور میانگین حدود 400 الی 500 فرانک در ماه می باشد.

شرایط دوره کارشناسی

طول دوره: 3 سال

ساعات مجاز کار: 10 ساعت در هفته

مدرک تحصیلی مورد نیاز: دیپلم و پیش دانشگاهی

محدودیت سنی جهت تحصیل : 25 سال

مدرک زبان مورد نیاز: آیلتس 5.5 برای رشته های انگلیسی و سطح زبانB1  برای رشته های آلمانی

شرایط دوره کارشناسی ارشد

طول دوره: 2 سال

ساعات مجاز کار: 20 ساعت در هفته

مدرک تحصیلی مورد نیاز: کارشناسی

محدودیت سنی جهت تحصیل: 30 سال

مدرک زبان مورد نیاز: آیلتس 5.5 برای رشته های انگلیسی و سطح زبانB1  برای رشته های آلمانی

شرایط دوره دکترا

طول دوره: 3 سال

ساعات مجاز کار: 30 ساعت در هفته

مدرک تحصیلی مورد نیاز: کارشناسی ارشد

محدودیت سنی جهت تحصیل: ندارد

مدرک زبان مورد نیاز: آیلتس 6 برای رشته های انگلیسی و سطح زبانB2  برای رشته های آلمانی

رشته های ارائه شده در دانشگاه به همراه زبان تدریس

دوره کارشناسی معماری –  آلمانی

دوره کارشناسی مدیریت کسب و کار-  آلمانی

دوره کارشناسی ارشد معماری – آلمانی یا انگلیسی

دوره کارشناسی ارشد مدیریت و کارآفرینی – آلمانی یا انگلیسی

دوره کارشناسی ارشد امور مالی – آلمانی یا انگلیسی

دوره کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعاتی – آلمانی یا انگلیسی

دوره دکترای معماری و برنامه ریزی – آلمانی یا انگلیسی

دوره دکترای اقتصاد و بازرگانی – آلمانی یا انگلیسی

ﻣﺪارک ﻻزم جهت اﺧﺬ ﭘﺬﯾﺮش و ویزای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه های لیختن اشتاین

 • اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت
 • ارائه اﺻﻞ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻞ ﻣﺪارک دﯾﭙﻠﻢ، ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕاهی، کارشناسی و…
 • ارائه رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎطع ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 • ﮔﻮاهی ﻋﺪم ﺳﻮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
 • ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ
 • ارائه ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ 3  ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ ﺳﻔﺎرت در ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 • ﮐﭙﯽ ﯾﺎ اﺻﻞ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﻔﺎرت اﺗﺮﯾﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻧﺎﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ داﺧﻠﯽ
 • ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﻣﻨﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﺎطع ﺑﺎﻻﺗﺮ
 • ارائه رزوﻣﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻘاطع دﮐﺘﺮا
 • ﮔﻮاهی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ) در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ این دوره را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ(
 • ﮔﻮاهی ای ﮐﻪ آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ در آن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

زمان دریافت پذیرش و ویزا

مدت زمان مورد نیاز جهت اخذ ویزا حداقل 3 ماه می باشد.

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید!